ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

. ข้อมูลทั่วไป

          ชื่อโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ ที่ตั้ง 151 หมู่ 2  ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  มีเนื้อที่ 35  ไร่ เขตพื้นที่บริการ ๓๑ หมู่บ้าน ๓ ตำบล ได้แก่ ตำบลห้วยคต ตำบลทองหลาง ตำบลสุขฤทัย

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ ตั้งอยู่ 151 หมู่ 2  ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี บนเนื้อที่ 35 ไร่ เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2532 ในนามสาขาโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม โดยใช้ศาลาวัดสมอทองเป็นที่จัดการเรียนการสอน โดยมีนายปัญญา วิทยารัตน์ เป็นครูผู้ดูแล และประสานงานชุมชนร่วมกันบริจาคอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2539 โดยมี ฯพณฯ
นายชิงชัย มงคลธรรม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับมอบ และได้ประกาศยกระดับฐานะโรงเรียนเป็นเอกเทศ ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2540 โดยมีนายปัญญา วิทยารัตน์ เป็นผู้บริหารโรงเรียน ทำหน้าที่บริหารงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษา ได้รับงบประมาณระบบสาธารณูปโภค วัสดุอุปกรณ์การเรียนวิทยาศาสตร์ อาคารชั่วคราว และปฏิบัติหน้าที่จนถึงปี พ.ศ.2544

          พ.ศ.2545 นายสมชาย วิรัชกุล มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหาร พัฒนาระบบแผนงาน โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ จัดให้มีห้องพิเศษต่างๆ เช่น ห้องพยาบาล ห้องสหกรณ์ ห้องพิพิธภัณฑ์ขวานหินโบราณ เป็นต้น ปฏิบัติหน้าที่จนถึงปี พ.ศ.2548

          พ.ศ.2548 นายศักดิ์ชาย สงวนวงษ์ มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหาร พัฒนาระบบงานวิชาการ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 108ล พร้อมบ้านพักผู้บริหาร บ้านพักครู บ้านพักภารโรงและจัดสร้างห้องสมุดโรงเรียนที่ได้มาตรฐาน เป็นต้น ปฏิบัติหน้าที่จนถึงปี พ.ศ.2551

          พ.ศ.2551 นายขรรค์ชัย นิโรจน์ มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหาร พัฒนาปรับปรุงระบบงานบริหารบุคคล การเงินและพัสดุอย่างเป็นระบบ เป็นต้น ปฏิบัติหน้าที่จนถึงปี พ.ศ.2554

          พ.ศ.2554 นายศิลป์ชัย เรืองยินดี มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหาร พัฒนาปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องพักครู และพัฒนางานต่างๆ ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น เป็นต้น ปฏิบัติหน้าที่จนถึง 27 ธันวาคม 2555
           พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๖ นางวันเพ็ญ  วิทยารัตน์  ปฏิบัติหน้าที่ครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
           
พ.ศ.๒๕๕๗  นางจันทร์อุไร   นิ่มเป๋า มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหาร พัฒนาปรับปรุงอาคารเรียนโดยการทาสีอาคารเรียน  ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเป็นผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นพัฒนา
           
พ.ศ.๒๕๕๘-24 ตุลาคม พ.ศ.2559   นายนิทัศ   อินทร์ฉ่ำ  มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาด้วยความตั้งใจ มีความซื่อสัตย์สุจริต สิ่งต่างๆที่ท่านทำให้กับโรงเรียนเป็นผลสำเร็จชัดเจน อาทิเช่น ได้จัดงานทอดผ้าป่าเพื่อหาเงินสมทบทุนก่อสร้างซุ้มพระ สร้างถนนคอนกรีตและห้องสหกรณ์โรงเรียน ปรับปรุงห้องพยาบาล  ปรับปรุงระบบการบริหารงบประมาณ วิเคราะห์ SWOT ของโรงเรียนจัดทำวิสัยทัศน์   ปรับปรุงระบบโทรทัศน์ของโรงเรียน ให้สามารถใช้งานได้ปกติเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียน
            24  พฤศจิกายน 
พ.ศ.2559 ถึงปัจจุบัน   นางสาวศรีภาวรรณ  ไสโสภา