วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

คำขวัญโรงเรียน

          เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

สีประจำโรงเรียน

          น้ำเงิน – เหลือง

 

 

ปรัชญาประจำโรงเรียน

          ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
 
วิสัยทัศน์  
         พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  ก้าวล้ำสู่สากล ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง