พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม มีสุนทรียภาพ ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

2.  ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารภาษาต่างประเทศให้มีความสอดคล้องกับการศึกษาชาติ

3.  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชน มีการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสานความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนตามความต้องการของท้องถิ่น

4.  พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของชุมชนที่มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

1.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นบุคคลแห่งความพอเพียง

2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

3.  โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการศึกษา

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

          
           นักเรียนเป็นบุคคลแห่งความพอเพียง


เอกลักษณ์ของสถานศึกษา


   นักเรียนมีมารยาทดี วจีไพเราะ