หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

         โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และ จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

สำหรับหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังโครงสร้างในตารางต่อไปนี้

 

ช่วงชั้นที่    (ม.๑ ม.๓)

ระดับ

ชั้น

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)

 

 

รวม

ภาษา

ไทย

คณิต

ศาสตร์

วิทยา

ศาสตร์

สังคมศึกษาศาสนาฯ

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพเทคฯ

ภาษา

ต่าง

ประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ม.๑

๑๐

๑๖.๖๗

๑๐

๑๓.๓๓

๑๐

๓.๓๓

๑๖.๖๗

๑๐

๑๐

๑๐๐

ม.๒

๑๐

๑๖.๖๗

๑๐

๑๓.๓๓

๑๐

๓.๓๓

๑๖.๖๗

๑๐

๑๐

๑๐๐

ม.๓

๑๐

๑๖.๖๗

๑๐

๑๓.๓๓

๑๐

๓.๓๓

๑๖.๖๗

๑๐

๑๐

๑๐๐

รวม

๑๐

๑๖.๖๗

๑๐

๑๓.๓๓

๑๐

๓.๓๓

๑๖.๖๗

๑๐

๑๐

๑๐๐

            

-  จำนวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ ๑,๒๐๐ ชั่วโมง

             -  แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ ทักษะการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  เขียน และการประกอบอาชีพ

 

ช่วงชั้นที่    (ม.๔ ม.๖)  สายวิทย์ - คณิต

ระดับ

ชั้น

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)

 

 

รวม

ภาษา

ไทย

คณิต

ศาสตร์

วิทยา

ศาสตร์

สังคมศึกษาศาสนาฯ

สุข

ศึกษาฯ

ศิลปะ

การงานอาชีพ ฯ

ภาษา

ต่าง

ประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรี