กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document 1. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่4-พ.ศ.2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.84 KB
Adobe Acrobat Document 2. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่2-พ.ศ.-2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.5 KB
Adobe Acrobat Document 3. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-3-พ.ศ.2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.02 KB
Adobe Acrobat Document 4. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ-2542   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
Adobe Acrobat Document 5. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับ-3-พ.ศ2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.84 KB
Adobe Acrobat Document 6. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับที่-2-พ.ศ.2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.96 KB
Adobe Acrobat Document 7. พรบ.ระเบียบการบริหารกระทรวงศึกษาธิการ-2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.07 KB
Adobe Acrobat Document 8. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-2พ.ศ.-2551   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109 KB
Adobe Acrobat Document 9. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-4พ.ศ.-2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109 KB
Adobe Acrobat Document 10. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-3พ.ศ.-2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.36 KB
Adobe Acrobat Document 11. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2547   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 267.87 KB
Adobe Acrobat Document 12. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.49 KB
Adobe Acrobat Document 13. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ-พ.ศ.2540   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.5 KB
Adobe Acrobat Document 14. พรบ.-ข้อมูลข่าวสารทางราชการ-พ.ศ.2540-และที่แก้ไขเพิ่มเติม-พ.ศ.-2559   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.58 MB
Adobe Acrobat Document 15. พ.ร.บ.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.12 KB
Adobe Acrobat Document 16 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ-พ.ศ.2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.07 KB
Adobe Acrobat Document 17. กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการคุณสมบัติหลักเกณฑ์พ.ศ-2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.07 KB