คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

     คู่มือการปฏิบัติงาน 4 ฝ่ายบริหาร โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ แก่ครู นักปฏิบัติการ บุคลากรในโรงเรียน ในการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการและการจัดการศึกษาแก่ นักเรียน ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คู่มือฉบับนี้จัดทำให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงาน โรงเรียนตามแนวการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษาของสพฐ. 4 ฝ่ายบริหารได้จัดกรอบงานให้ครอบคลุม กับภาระงาน (พันธกิจ) ที่ปฏิบัติอยู่เดิมและเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน ในการจัดการศึกษา และให้บริการทางการศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งหวังว่า ภาระงานที่ปฏิบัติจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ กำหนดไว้ทุกประการ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารทั่วไป อย่างไรก็ตาม คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ได้บรรจุเนื้อหาสาระเพียงขอบข่ายงาน และได้จัดทำคำสั่ง มอบหมายงานไว้ในระดับปฏิบัติ เพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้ด้วย
Adobe Acrobat Document คู่มือบริหารฝ่ายบริหารวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 553.59 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 473.84 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 239.76 KB