ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางนันท์นภัส ด้วงทัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางน้ำฝน ยิ้มจำรัส
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวพิมพ์วลัญช์ เทพกรณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

นางฉัตรลดา จบศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางสาวบานชื่น คำผิว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล