ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางสาวศรีภาวรรณ ไสโสภา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางน้ำฝน ยิ้มจำรัส
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0

นางวันเพ็ญ วิทยารัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางฉัตรลดา จบศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางสาวเยาวเรศ กันเพ็ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ