คณะผู้บริหาร

นายศราวุฒิ จำรัสภูมิ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางน้ำฝน ยิ้มจำรัส
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายธีระชัย ตั้งคำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

นางฉัตรลดา จบศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางสาวบานชื่น คำผิว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล