กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวโสภิตา สงชนะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวกิ่งแก้ว ทิมศิลป์
ครูอัตราจ้าง