ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวโสภิตา สงชนะ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกิ่งแก้ว ทิมศิลป์
ครูอัตราจ้าง