ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวศริญญา นารถบุญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางฉัตรลดา จบศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น