ลูกจ้างประจำ/นักการภารโรง

นายสมนึก เกลี้ยงล่ำ

นางสาวเบญจมาศน์ กีตา
ธุรการ