ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำ/นักการภารโรง

นายสมนึก เกลี้ยงล่ำ

นายรัฐศิลป์ โยติ