ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายธีระชัย ตั้งคำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวันเพ็ญ วิทยารัตน์
ครู คศ.2

นางนำฝน ยิ้มจำรัส
ครู คศ.2

นางสาวสุนิสา ทองศรีนาค
ครู คศ.1