กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธีระชัย ตั้งคำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางน้ำฝน ยิ้มจำรัส
ครู คศ.2

นางสุนิสา กมลมาลย์
ครู คศ.1

นางสาวพจนา พยัพศรี
ครูผู้ช่วย