กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวฐิติรัตน์ ทองมาก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ