ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวีระเสม กมลมาลย์
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ