กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายฐิติพงศ์ ฉิมพลีสวรรค์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ