ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวเยาวเรศ กันเพ็ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ