ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวบานชื่น คำผิว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ