กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวบานชื่น คำผิว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ